STYL

KOSZULA W PASKI I O NIEŚMIAŁOŚCI SŁÓW KILKA

17 lipca 2018

Przy­znam, że bar­dzo pociesz­nie wyglą­dam na tych zdję­ciach;) Sama uśmie­cham się gdy na nie patrzę. Z per­spek­tywy czasu zdaję sobie sprawę, że od jakie­goś czasu uśmie­cham się non stop. Chyba kie­dyś nie lubi­łam sie­bie i nie akcep­to­wa­łam tego jak wyglą­dam, nie wie­dzia­łam co chcę robić w życiu. We wszyst­kim co ubra­łam czu­łam się dziw­nie skrę­po­wana i zawsze z poczu­ciem, że mogła­bym wyglą­dać lepiej, teraz gdy o tym myślę – głu­pia, o co mi cho­dziło – śmieję się wręcz na głos.

Bar­dzo czę­sto sły­szę, że połą­czy­łam coś naprawdę cie­ka­wie, a wyszpe­rane ciu­chy z second handu stają się obiek­tem pożą­da­nia kole­ża­nek. Zaw­sze rumie­ni­łam się nie­śmiałe na słowa zachwytu i przy­glą­da­łam się raz jesz­cze pochwa­lo­nej sukience. Może fak­tycz­nie, może mam oko i nie jest taka zła – jak dziś pamię­tam, że mimo to że sły­sza­łam od kogoś tak miłe słowa nie wie­rzy­łam w to. Tak po pro­stu, chyba była w tym jakaś nie­śmia­łość i brak pew­no­ści sie­bie. 

Dzi­siaj nawet w dre­sie i bez maki­jażu czuję się świet­nie. W ogóle jeśli cho­dzi o maki­jaż to wyeli­mi­no­wa­łam sporo zbęd­nych kosme­ty­ków. Dziś nie roz­staje się z mine­ral­nymi kosme­ty­kami Anna­belle Mine­rals, tłu­stym kre­mem z Nacomi, tuszem do rzęs i pomadką nawil­ża­jącą. Tak, oczy­wi­ście jeśli cho­dzi o pomadki mam ich około dwu­dzie­stu i codzien­nie maluję usta na inny kolor, tak to moje małe uza­leż­nie­nie. Jed­nak jak już je skończę kupię tylko jedną, ulubioną, któ­rej nazwy ni­gdy nie pamię­tam;)

Myślę, że przej­mo­wa­nie się małymi, dosłow­nie nie­istot­nymi deta­lami jest po pro­stu mar­no­traw­stwem czasu i dobrego samo­po­czu­cia! Mam tu na myśli nie tylko ubiór, ale też życie codzien­nie. Jak o wiele jest łatwiej, gdy nie spi­namy się o byle co i nie przej­mu­jemy co powie­dzą inni, co zro­bią. Naj­waż­niej­sze to poko­chać sie­bie, aby móc dzie­lić się tą miło­ścią z innymi! 😉

Buziaki Kochani!

Zdjęcia ANNA DALIDUTKO KOSZULA JAMES BUTTON | TOREBKA MANZANA | SZORTY SINSAY | OKULARY ROSEGAL

 

Pewnie Ci się spodoba:

brak komentarzy

Zostaw komentarz

Polub mój fanpage!

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com